Polityka prywatności sklepu internetowego

(obowiązuje od 1.09 2021 r.)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.samodobro.pl jest fundacja Feminoteka prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do KRS pod numerem 0000242885 z siedzibą przy ul. Guderskiego 3/96, 03-982 Warszawa, NIP: 5213369915, REGON: 0000242885, zwana dalej „Administratorką” i będąca jednocześnie „Usługodawczynią”.
 2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.samodobro.pl
 3. RODO oznacza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe to wszystkie informacje, za pomocą możemy natychmiast lub w wraz z innymi informacjami zidentyfikować użytkowniczkę_ka. Przykłady: imię i nazwisko, numer telefonu, numer klienta, numer zamówienia lub adres e-mail użytkowniczki_ka. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają (także w kombinacji z innymi informacjami) identyfikacji użytkownika, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi. Dane niebędące danymi osobowymi są także nazywane danymi anonimowymi. W razie połączenia danych osobowych użytkowniczki_ka z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako dane osobowe. Jeżeli usuniemy dane osobowe z informacji lub pakietu danych dotyczących użytkowniczki_ka, wówczas pozostałe dane w tym pakiecie danych nie są już traktowane jako dane osobowe. Procedura ta jest określana jako anonimizacja. Zasada generalna: jeżeli prosimy użytkowniczkę_ka o podanie określonych informacji osobistych, użytkownik może oczywiście odrzucić naszą prośbę. To użytkownik_czka decyduje, jakie informacje nam przekazuje. Przypuszczalnie w takiej sytuacji nie będziemy jednak mogli udostępnić użytkowniczce_owi wybranych usług (lub nie będą one dostępne w sposób optymalny). Przykładowo nie możemy dostarczyć paczki bez podania adresu dostawy. Jeżeli w związku z określoną usługą wymagane są jedynie określone informacje (informacje obowiązkowe), informujemy o tym poprzez odpowiednie oznaczenie.
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach: 

a) w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy na świadczeni usług drogą elektroniczną art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

b) w celu obsługi reklamacji związanych z zawartą umową sprzedaży oraz umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

c) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

d) w celu rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO

e) w celu przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu Internetowego oraz przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

f) w celach marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

g) w celu zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu Internetowego – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę 

h) w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci newslettera – na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane:
  • firmom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności na podstawie złożonego zamówienia, czyli realizacji umowy sprzedaży; 
  • przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, w tym odstąpienia od umowy sprzedaży;
  • administratorowi Sklepu Internetowego oraz podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe, dostawcy zapewniającemu oprogramowanie do wysyłania newslettera; 
  • dostawcom oprogramowania do automatyzacji marketingu oraz innym dostawcom technicznym z którymi współpracujemy,
  • sieciom społecznościowym, jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za ich pośrednictwem lub udostępnia treści przy pomocy wtyczek społecznościowych;
  • przedstawicielom prawnym lub finansowym, sądom w celu przetwarzania dokumentów sprzedaży, egzekucji wierzytelności lub dla innych celów, wynikających z realizacji naszych obowiązków ustawowych;
  • organom publicznym w przypadku egzekwowania naszych praw (np. Policji).

Jeżeli osoby trzecie używają przekazanych danych osobowych w ramach ich własnego prawnie uzasadnionego interesu, nie ponosimy odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Takie ewentualne przetwarzanie podlega wyłącznie Zasadom przetwarzania danych osobowych danej firmy i osoby.

 1. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji zawartych umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu Internetowego przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej, jak również przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę, w szczególności w zakresie otrzymywania Newslettera. Przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, jeżeli dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych wskazanych w odpowiednich formularzach jest warunkiem rejestracji i założenia konta, złożenia zamówienia, obsługi reklamacji czy obsługi odstąpienia od umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości odpowiednio rejestracji konta czy złożenia zamówienia produktów w sklepie. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody np. w celu otrzymywania Newslettera jest dobrowolne. 

Uzyskujemy także techniczne dane urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas interakcji użytkownika z naszymi usługami. Mogą to być przykładowo informacje o urządzeniu użytkownika. Inne dane gromadzimy w ramach własnych analiz danych (np. w ramach badań rynkowych oraz w formie analizy klientów). W razie potrzeby uzyskujemy także dane o użytkownikach od osób trzecich, przykładowo od agencji informacyjnych oraz od dostawców usług płatniczych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Dzieje się to w momencie, kiedy wyrazi zgodę na newsletter lub się na niego zapisze
 2. Administratorka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawie uzasadnionego interesu administratora. 
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]

§ 4

TECHNOLOGIE I PLIKI „COOKIES”

 1. Proces rejestracji, logowania, składania zleceń oraz płatności on-line jest realizowany przez Klienta przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL (standard przesyłania danych w sieci, w którym transmisja jest szyfrowana.
 2. Administrator prowadzi rejestr adresów IP komputerów łączących się ze Stroną internetową. Dane te są wykorzystywane do rozpoznawania skąd pochodzą zlecenia, zapewnienia skutecznego zabezpieczenia strony oraz tworzenia statystyk.   
 3. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies” za zgodą Klienta_ki. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji, takie jak Analityczne – Google Analytics, marketing – Facebook Pixe.

 • W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
 • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 • „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 • Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorka stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. Administratorka może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki dotychczasowej. 
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 1.09.2021r.